فتح‌ 2

فتح‌ 2

فتح‌ ۲

تاریخ عملیات: ۰۴ آبان ۱۳۶۵
تعداد مشاهده: ۲۱۴۳
نام‌ عمليات: فتح‌2
زمان‌ عملیات: 1365/8/4
مكان‌ عملیات: سد دوكان‌ كردستان‌ عراق‌ - محور شمالي‌ جنگ‌
نوع تک: نامنظم
ارگان‌های عمل‌كننده: قرارگاه‌ برون‌‌مرزی رمضان‌ از سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و معارضان‌ كرد عراقي‌
اهداف‌ عمليات: انهدام‌ تأسيسات‌ سد و شهر دوكان‌ عراق‌

انهدام‌ مركز توليد برق‌ سد دوكان‌ عراق‌:
عمليات‌«فتح‌2» در روز4 آبان‌‌ماه ‌1365 در شمال‌ محور جنگ‌ به‌‌منظور انهدام‌ تأسيسات‌ صنعتي‌ عراق‌ واقع‌ در شهر«دوكان» كردستان‌ عراق‌ صورت‌ گرفت. سد دوكان‌ كه‌ در نزديكي‌ شهر«سردشت» ايران‌ است، بر بلندی‌های شمال‌‌شرقي‌ كردستان‌ عراق‌ و تحت‌ سيطره‌«اتحاديه‌ ميهني‌ كردستان‌ عراق» قرار داشت.
نيروهای قرارگاه‌«رمضان» سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ با همكاری و تمهيدات‌ و اطلاعات معارضان‌ كرد عراقي‌ و اجرای آتش‌ سنگين، توانستند مركز تأسيساتي‌ برق‌350 مگاواتي‌ سد دوكان‌ را با كمترين‌ لطمات‌ نيروهای خودی منهدم‌ سازند.
يك‌‌سال‌‌و‌نيم‌ پس‌ از اين‌ عمليات‌ و در ماه‌های آخر جنگ‌ نيز نيروهای ايران‌ توانستند در عمليات‌ بيت‌المقدس‌6 مواضع‌ پدافندی خود را تا حد اشراف‌ و تسلط‌ برسد و درياچه‌ پشت‌ آن‌ پيش‌ ببرند.