فتح 4

فتح 4

فتح ۴

تاریخ عملیات: ۲۲ بهمن ۱۳۶۵
تعداد مشاهده: ۱۳۸۷
نام عمليات: فتح 4
زمان عملیات: 1365/11/22
مکان عملیات: عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق-محور شمالی جنگ
وسعت منطقه عملیاتی: 100 کیلومترمربع
نوع عملیات: نامنظم
رمز عملیات: یاالله
تلفات دشمن: 1250(کشته، زخمی و اسیر)
ارگان‌های عمل‌كننده: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری معارضان کرد عراقی
اهداف عمليات: انهدام عقبه ستادی و لشگری در منطقه عمومی شهرهای روانداز و دیانای عراق-با دو مرحله عملیات

ضربه‌ای در عمق خاک دشمن به تأسیسات نظامی و اقتصادی:
منطقه عمومی«روانداز» و«دیانا» عراق در جبهه شمالی از آن جهت در یک طرح عملیاتی نامنظم و ضربتی مطرح شده بود تا با انجام عملیاتی به‌نام فتح 4 در آن منطقه ضربه‌ای کاری به عقبه ستادی و لشگری دشمن، در عمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق وارد آید. لذا در تاریخ 22 بهمن ماه 1365 حمله‌ای با رمز«یاالله» در دو مرحله به اجرا درآمد. در محله نخست که به وسعت 100 کیلومترمربع اجرا شد، تأسیسات بزرگ راداری و مایکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل خاک استان اربیل عراق منهدم شد. این عملیات نفوذی با اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان و به آتش کشیدن 7 دستگاه تانک، اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاس پنجم عراق در شهر روانداز، اجرای آتش روی پادگان«باپشتیبان» در شمال روانداز، خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضاصدیق، روانداز، خلیفان و دیانا و زیر آتش گرفتن مقر فرماندهی لشگر 23 عراق همراه بود.
مرحله دوم این عملیات نیز روز 4 اسفند 1365 در همین منطقه به اجرا درآمد. طی آن باز هم همکاری معارضین عراقی و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چشمگیر بود و در نهایت دستاوردهای آن چنین بود: اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا، انهدام سازمان اطلاعات و مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی عراق در دیانا، زیر آتش قرار گرفتن ساختمان‌های اداری و دولتی شهر قضاصدیق و وارد آمدن خسارت به پادگان و مرکز پلیس و تأسیسات برق روانداز.
در مجموع این دو مرحله عملیات 125 تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند.
مرحله اول:
- انهدام تأسیسات بزرگ راداری، ماکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک در عمق 70 کیلومتری داخل عراق در استان اردبیل.
- اجرای آتش بر روی پادگان خلیفان در منطقه دیانا و به آتش کشاندن 7 دستگاه تانک.
- اجرای آتش بر روی پارک موتوری و مراکز حساس سپاه پنجم عراق در رواندوز.
- اجرای آتش بر روی پادگان باپشتیان در شمال رواندوز.
- خسارت به مراکز نظامی و اقتصادی شهرهای قضا صدیق، رواندوز، خلیفان و دیانا.
- زیر آتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشگر 23 عراق.
مرحله دوم:
- اجرای آتش بر روی مقر سپاه پنجم عراق در دیانا.
- انهدام سازمان اطلاعات، مرکز پلیس و دو پایگاه نظامی در دیانا.
- زیر آتش قرار گرفتن ساختمان‌های اداری و دولتی شهر قضا صدیق.
- وارد آوردن خسارت به پادگان، مرکز پلیس و تأسیسات برق رواندوز.
تعداد کشته و زخمی‌های دشمن: بیش از 1000 نفر
اسرا: 250 نفر